BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTLARI ƏSASINDA HAZIRLANAN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİBİNƏ DAİR BƏZİ MƏSƏLƏLƏR

Sadıqcan